โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
หมู่ที่ 5 ถนนน้ำยืน-นาจะหลวย บ้านหนองขอน  ตำบลโดมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
เบอร์โทรศัพท์ 081-0761241
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสันต์ชัย พุทธบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญ สกุลพอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 เม.ย. 2539- 15 ก.ค.2551
ชื่อ-นามสกุล : นายณัชพล บุญเจือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ก.ค.2551-30 ธ.ค.2554
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส โฉมฉลวย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธ.ค.2554 - 31 พ.ค. 2561
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ส.ค.2561 - 12 พ.ย.2563
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีสมควร กงเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พ.ย. 2563-ปัจจุบัน