โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
หมู่ที่ 5 ถนนน้ำยืน-นาจะหลวย บ้านหนองขอน  ตำบลโดมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
เบอร์โทรศัพท์ 081-0761241
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจิตอนงค์ แก้วมีศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวขวัญวิภา บุญยงค์
ครู คศ.1

นางสาวดวงพร เฟื่องฟู
ครู คศ.1