โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
หมู่ที่ 5 ถนนน้ำยืน-นาจะหลวย บ้านหนองขอน  ตำบลโดมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
เบอร์โทรศัพท์ 081-0761241
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสดใส แก้วลอดพเนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณัฏฐณิชา หนันทิสิงห์
ครู คศ.1

นายวันเฉลิม นามขวัต
ครู คศ.1

นางสาวขวัญจิรา ครองยุติ
ครูผู้ช่วย