โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
หมู่ที่ 5 ถนนน้ำยืน-นาจะหลวย บ้านหนองขอน  ตำบลโดมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
เบอร์โทรศัพท์ 081-0761241
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปราณี วันโมลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายคมสันต์ พึ่งภพ
ครู คศ.3

นายพนม คณะคูณ
ครู คศ.1

นางสาวจิรภรณ์ ยะคำแจ้
ครู คศ.1

นายสุชลชาติ เกตุชิต
ครู คศ.1

นางอัมพวรรณ เจริญศรี
พนักงานราชการ

นางสาวธัญญาพร วงษ์นาม
พนักงานราชการ

นางสาวกาญจณาภา ไชยรัตน์
ครูอัตราจ้าง