โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
หมู่ที่ 5 ถนนน้ำยืน-นาจะหลวย บ้านหนองขอน  ตำบลโดมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
เบอร์โทรศัพท์ 081-0761241
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศันทณีย์ แสงหล้า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเขมนรินทร์ ทาธิสา
ครู คศ.1

นายสุรศักดิ์ พิชิตมาร
พนักงานราชการ

นายชัยทวี แสวงวงค์
ครูอัตราจ้าง