โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
หมู่ที่ 5 ถนนน้ำยืน-นาจะหลวย บ้านหนองขอน  ตำบลโดมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
เบอร์โทรศัพท์ 081-0761241
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรวัฒน์ สืบเสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุริยา แสนทวีสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวเทพธิดาพร รำแพน