โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
หมู่ที่ 5 ถนนน้ำยืน-นาจะหลวย บ้านหนองขอน  ตำบลโดมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
เบอร์โทรศัพท์ 081-0761241
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวช่อผกา บรรทะโก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายรพีพัฒน์ ลาดศรีทา
ครู คศ.1

นางศิริเนตร สุวรรณโคตร
ครูผู้ช่วย