โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
หมู่ที่ 5 ถนนน้ำยืน-นาจะหลวย บ้านหนองขอน  ตำบลโดมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
เบอร์โทรศัพท์ 081-0761241
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววิภาพร โพธิทัด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชุติวรรณ สมหมาย
ครู คศ.1

นายวิทชัย แจ่มจุ้ย
ครู คศ.1

นายจิรวิชญ์ บุญมั่น
ครู คศ.1

นางสาวสุวิชา อินทรียวงศ์
ครูผู้ช่วย